maandag 15 februari 2010

Kieswijzer


Op woensdag 3 maart vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Teneinde kiezers, die hun keuze willen bepalen op het thema "IJs in Leiden", heb ik alle in de gemeenteraad van Leiden vertegenwoordigde partijen aangeschreven met een viertal vragen. De antwoorden op deze vragen worden hier geplaatst op volgorde van partijgrootte in de Leidse raad. Voor het gemak knip en plak ik de antwoorden in dit weblog.

PvdA, 10 zetels:
1. Wat is in uw verkiezingsprogramma opgenomen over het behoud van de Leidse IJshal?
Citaat: "De PvdA blijft voorstander van een nieuwe ijshal in of vlakbij Leiden; een deel van de NUON-gelden wordt hieraan besteed. Wij zien het liefst een nieuwe hal binnen het Huis van de Sport."
2. Wat is uw standpunt met betrekking tot een 400-meterbaan in het Huis van de Sport?
De PvdA is van mening dat een 400-meterbaan het best te exploiteren is. Deze heeft dus onze voorkeur. Wij willen die graag gerealiseerd zien binnen het Huis van de Sport. Daarvoor is een bijdrage van de gemeente Leiden en de regiogemeenten nodig. De PvdA wil die bijdrage mogelijk maken.
3. Hoe heeft uw fractie vorig jaar gestemd bij het toekennen van de € 100.000,- per jaar om de Leidse IJshal te redden?
Dit voorstel was een voorstel van PvdA-sportwethouder Marc Witteman. De PvdA fractie heeft dit voorstel unaniem gesteund. We maken ons al jaren sterk voor de bestaande en een nieuwe ijshal.
4. Indien in uw verkiezingsprogramma niets is opgenomen over het behoud van kunstijs in Leiden, wat is dan het standpunt van de fractie van uw partij?
Omdat kunstijs voor de PvdA belangrijk is staat dit in ons verkiezingsprogramma. Overigens ook in het vorige. De PvdA zal zich dus ook de komende jaren blijven inspannen voor een nieuwe hal.

SP, 6 zetels:
Wat is in uw verkiezingsprogramma opgenomen over het behoud van de Leidse IJshal?
In ons Verkiezingsmanifest 2010-2014 staat letterlijk: “De SP vindt dat Leiden een goede kunstijsbaan moet hebben, liefst 400 meter, met in elk geval ook ruimte voor ijshockey en shorttrack. De SP heeft eerder de Leidse IJshal gered van de ondergang met een extra subsidie. Maar er is nog steeds geen zicht op een goede permanente oplossing. Toch is het mogelijk om een kunstijsbaan te realiseren op regionaal niveau, omdat veel schaatsers uit onze buurgemeenten gebruik maken van de ijshal. Bij de actie “Wij eisen ijs!” waren ook veel schaatsers uit de regiogemeenten aanwezig. ”
Wat is uw standpunt met betrekking tot een 400-meterbaan in het Huis van de Sport?
De SP is met een voorstel gekomen om een 400-meterbaan op te nemen als eis bij de aanbesteding van het Huis van de Sport. Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe de gemeenteraad heeft gestemd. Het college van PvdA, CDA en VVD willen het vooralsnog niet als eis opnemen. De SP heeft het opgenomen in het Verkiezingsmanifest.
Hoe heeft uw fractie vorig jaar gestemd bij het toekennen van de € 100.000,- per jaar om de Leidse IJshal te redden?
De SP heeft voor gestemd! Wij spannen ons al jaren in voor de ijshal. In de raad, maar ook daarbuiten met acties en demonstraties.
Indien in uw verkiezingsprogramma niets is opgenomen over het behoud van kunstijs in Leiden, wat is dan het standpunt van de fractie van uw partij?
Het staat in ons Verkiezingsmanifest, maar ook in eerdere verkiezingsprogramma's. De SP heeft eerder gezorgd voor een extra garantiesubsidie voor de IJshal. Daarnaast hebben we een voorstel opgesteld waarin stond dat kunstijs in Leiden gewaarborgd moet blijven. Dit voorstel is aangenomen door de gemeenteraad en geldt dus nog steeds!

VVD, 6 zetels :
Sport- en recreatievoorzieningen
Sport is niet alleen goed voor de gezondheid maar ook bevorderlijk voor de sociale contacten en cohesie. Samen met de sportverenigingen moet de gemeente de krachten bundelen om sportaccommodaties zo efficiënt mogelijk te gebruiken en goed te onderhouden. Het beheer van sportaccommodaties moet zoveel mogelijk bij de sportverenigingen zelf komen te liggen.
De VVD wil tevens de totstandkoming van het Huis van de Sport mogelijk maken, maar de financiering zal via de markt moeten plaatsvinden. De gemeente zal marktpartijen faciliteiten bieden om investeringen te doen, maar moet zelf geen financiële bijdrage leveren. Het Huis van de Sport moet een groots sportcentrum worden waarin nieuwe sportvoorzieningen zoals een ijshal en een atletiekbaan zullen worden ondergebracht. De VVD wil dit project financieren door het uitgeven van één of meer concessies. Dat wil zeggen: in ruil voor financiering krijgen projectontwikkelaars gelegenheid voor projectontwikkeling op en rondom het sportterrein. Ook kan een deel van de kosten door sponsoring gedekt worden.


CDA, 5 zetels:
In het verkiezingsprogramma staat:
Sport
Voor gezinnen met opgroeiende kinderen is sport en spel van het grootste belang. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor kinderen, maar voor iedereen, jong en oud. Het CDA steunt sportverenigingen in hun plannen om de verenigingen verder te laten groeien. Ambitieuze 125 plannen als het "Huis van de Sport" versterken de Leidse sport lokaal en regionaal. Ook sport op school vraagt om aandacht; basisschoolleerlingen moeten veilig en dichtbij school kunnen sporten.
en
Regionaal wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuwe overdekte ijsbaan, maar zolang er geen goed alternatief is gerealiseerd in stad of regio steunt het CDA de huidige schaatshal, omdat deze hal een belangrijke rol voor de stad en regio vervult.
Het CDA heeft een voorkeur 400 meter baan, omdat een kleinere baan niet geschikt is voor de klapschaats en we een baan willen hebben waar wedstrijden op gereden kunnen worden. Aangezien de schaatshal veel jeugd opleidt, moeten we deze zien vast te houden en dus dient er rekening te moeten worden gehouden met deze ontwikkeling in de schaatssport.
Het CDA ziet een schaatshal wel als een regionale voorziening, en zal derhalve wel een regionale gedachte willen zien op het gebied van de financiën.
Wij hebben voor de € 100.000 gestemt.
Verder hebben wij een 10 puntenplan voor sport naar buiten gebracht in de week van het sportdebat, hetgeen ik hieraan toevoeg. Daarin over de ijsbaan:
3. Het CDA wil samen met de regio een 400-meter ijsbaan realiseren. Wij zetten ons in voor een Leidse bijdrage van 4 mln, waarvan de eerste 2 mln al beschikbaar is uit de Nuon-gelden. Als de regiogemeenten dezelfde bijdrage leveren is er 14 mln beschikbaar, die nodig is voor een officiële wedstrijdbaan.

GroenLinks, 4 zetels:
1. Wat is in uw verkiezingsprogramma opgenomen over het behoud van de Leidse IJshal?
De Ijshal is niet specifiek benoemd. Om de reden dat de Ijshal wat ons betreft terecht, voorlopig gered is en er een definitieve oplossing gezocht moet worden in regionaal verband. Eventueel binnen het huis van de sport.
2. Wat is uw standpunt met betrekking tot een 400-meterbaan in het Huis van de Sport?
Wij zijn daar vooralsnog niet tegen. Nog wel afhankelijk van de te plegen investering en de mate waarin partijen bereid zijn ook echt een innovatieve oplossing te vinden voor de hoeveelheid energie die een Ijsbaan verbruikt. Die oplossingen zijn technisch voor handen de Leidse ijsbaan zou hier koploper in moeten zijn.
3. Hoe heeft uw fractie vorig jaar gestemd bij het toekennen van de € 100.000,- per jaar om de Leidse IJshal te redden?
Voor natuurlijk.
4. Indien in uw verkiezingsprogramma niets is opgenomen over het behoud van kunstijs in Leiden, wat is dan het standpunt van de fractie van uw partij?
Sport is belangrijk voor integratie, emancipatie en gezondheid. Schaatsen is een populaire, laagdrempelige en leuke sport. Een ijsbaan hoort dus in leiden.

Leefbaar Leiden, 3 zetels:
Vraag 1
Omdat wij er vanuit gaan dat het huis van de sport verwezenlijkt wordt hebben wij niets opgenomen over de bestaande ijshal.
Maar natuurlijk is het zo dat als het huis van de sport niet door zal gaan, dat mijn fractie geheel staat achter de bestaande ijshal.
En wij dan flink willen investeren in de hal.
Vraag 2
In ons verkiezingsprogramma staat het volgende:
Leefbaar leiden is zeer ingenomen met het initiatief vanuit de bevolking tot de oprichting van het huis van de sport en zal dan ook alle medewerking geven tot realisering van dat geweldige project.
Leefbaar Leiden hoopt wel dat er ook een volwaardige schaatsbaan van wedstrijd formaat komt.
Vraag 3
Wij hebben daar van harte mee ingestemd
Vraag 4
Zowel voor behoud van de bestaande ijshal als voor de wedstrijd baan in het huis van de sport willen wij ons inzetten.

D66, 2 zetels:
1. Op blz 27 en 28 van ons programma staat:
Wat wil D66?
Een vernieuwde, moderne ijshal in Leiden die multifunctioneel gebruikt kan
worden door recreanten, ijshockeyclubs en jonge schaatstalenten
Hoe realiseert D66 dit?
Bij een mogelijk Huis van de Sport rekening houden met de kosten en de bouw
van een nieuwe, moderne ijshal die een schaatsbaan van 400 meter bevat. Met
de realisatie van een 400-meter kunstijsbaan is ongeveer 15 miljoen euro
gemoeid. Daarna kan de baan kostendekkend geëxploiteerd worden, zo is
gebleken uit een onderzoek van initiatiefgroep Kunstijsbaan Holland Rijnland.
Daarbij kan Leiden zich profileren door nationale en internationale
kampioenschappen naar de stad te halen, die gepaard gaan met navenante
inkomsten.
2. Die moet er komen wat D66 betreft.
3. Voor.
4. N.v.t.

ChristenUnie, 2 zetels:
Wij zijn erg voor behoud van schaatsvoorzieningen in Leiden en hebben - vaak samen met SP of PvdA - daar verschillende keren gemeentelijk geld voor vrijgemaakt. Concreet: antwoord op uw 4 vragen:
1. Wij streven naar een nieuw ijshal (p. 4/5 van ons verkiezingsprogramma, zie http://www.trots-op-leiden.nl/documenten/Verkiezingsprogramma_ChristenUnie_Leiden.pdf) en hebben ons altijd ingezet voor behoud van de oude ijshal zolang er geen nieuwe is.
2. Als we een nieuwe baan krijgen moeten we het goed doen, dus 400 meter. Dat kost wel wat en daarom moeten we buurgemeenten overhalen om bij te dragen. Als het in het Huis van de Sport kan is dat fantastisch, maar het Huis van de Sport is op dit moment nog wel een erg onzeker project. We willen ook als Huis van de Sport het niet blijkt te halen een nieuwe Leidse IJshal.
3. (uiteraard) Voor
4. n.v.t. (we zijn voor een nieuwe hal en tot die tijd moet de oude behouden blijven)


Stadspartij Leiden Ontzet, 1 zetel:
Wij zijn van mening dat de Leidse IJshal in stand moet worden gehouden, zolang er geen vervanging is binnen het Huis van de Sport. Tot die tijd moet er ook voldoende geld beschikbaar worden gesteld om dit mogelijk te maken.
Wij willen ook perse een 400 meter baan in het Huis van de Sport, die verdient zich zelf wel terug.

Er nemen ook partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen deel, die nu nog geen zetel hebben. Als zij de 4 vragen, voor zover van toepassing, willen beantwoorden en mailen naar bertbreed@wanadoo.nl dan zal ik dat ook in deze Kieswijzer opnemen.

Geen opmerkingen: